+31637600902 info@acgminvent.nl

Binnenkort levert ACGM Invent ook gegevensbescherming services in de vorm van een Data Protection Officer.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG) zijn sommige organisaties verplicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. In Nederland wordt met betrekking tot deze functie ook wel van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) gesproken. Een DPO of FG vervult binnen organisaties een onafhankelijke rol omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Hij of zij adviseert het bedrijf over het gebruik van persoonsgegevens conform de privacywetgeving en toetst ook of het aan de wetgeving voldoet. 

Maar wat doet een DPO nou eigenlijk?
Lastige vraag. Opvallend genoeg zie je dat er bij organisaties verschillende titels worden gebruikt voor wat in wezen dezelfde functie is: functionaris gegevensbescherming, Data Protection Officer, Data Privacy Officer. En per organisatie wisselt het dan ook weer hoe er invulling wordt gegeven aan zo’n functie. Puur vanuit mijn eigen ervaring gesproken, is een DPO degene die de organisatie ondersteunt in haar verantwoordelijkheid om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent privacy. Zo informeer en adviseer ik over correct gebruik van persoonsgegevens. Dit doet een DPO zowel richting de eindverantwoordelijken als naar alle lagen daaronder. Veder moet ik toetsen of de organisatie wel conform de wet en interne procedures werkt en ben ik contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Advies geven en controleren ?
Is dat geen belangenverstrengeling? Ik houd intern in de gaten of wat wij met data doen niet strijdig is met de wetgeving. Het management van Nuon moet zich net als iedere andere organisatie aan de privacywetgeving houden. Ik probeer het onderwerp op de agenda te krijgen en adviseer hoe ze bepaalde zaken het beste kunnen regelen. Maar als daar vervolgens niets mee gebeurt, heb je weinig aan dat advies. In die zin is het dus logisch dat ik er ook op toezie dat de adviezen worden nageleefd. En als ik mijn taak niet goed uitvoer is er altijd nog een kans dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek start, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht of datalek.

Heeft u vragen omtrent het beschermen van uw data, neem dan contact op met info@acgminvent.nl